W dniu 27 lutego 2015 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w miejscowości Mierzyn gm. Dobra” w ramach działania 1.1- Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I – Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013" pomiędzy Gminą Dobra a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Gmina uzyska częściowy zwrot poniesionych kosztów na dokumentację na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią PS Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy oraz za opracowanie studium wykonalności w związku z planowanym złożeniem pełnej dokumentacji aplikacyjnej w roku 2015 do postępowań konkursowych prowadzonych w ramach POIiŚ dla perspektywy programowania 2014-2015.