Gmina Dobra rozstrzygnęła konkurs "Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno-ściekową w gminie Dobra". W konkursie wzięły udział dzieci i młodzież z publicznych szkół podstawowych z terenu gminy Dobra.

Konkurs polegał na nagraniu zabawnego, proekologicznego filmiku nawiązującego do inwestycji zrealizowanych w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra". Projekt ten otrzymał dofinansowanie z środków Unii Europejskiej.

Transgraniczny Weekend Otwartych Ogrodów - więcej na stronie www.facebook.com/stowarzyszeniecarpediem20/

Gmina Dobra od kwietnia 2018 roku realizuje program inwestycyjny pod nazwą "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra". Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:
- rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Redlicy oraz zmodernizowano bioblok nr 1,
- rozbudowano hydrofornię w Buku,
- wybudowano kanalizację sanitarną od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy,
- wybudowano sieć wodociągową na ulicy Łąkowej w Wołczkowie,
- wybudowano sieć wodociągową na ul. Sportowej w Dobrej,
- wybudowano kanalizację sanitarną w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa, wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna.

Logotypy Funduszy Europejskich Pomorza Zachodniego oraz Flaga Rzeczypospolitej Polskiej

Dobiegł końca realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Gminę Dobra projekt „Dla Dobra Dzieci-utworzenie 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Dobra” nr umowy RPZP.08.01.00-32-K039/19-00, który w swoim założeniu był ukierunkowany na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz na inwestowaniu w doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego z zakresu pedagogiki specjalnej. 

Zgodnie z założeniami projektu zostało utworzone 75 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w nowopowstającym Publicznym Przedszkolu Nr 1 w Mierzynie. Powstały trzy grupy przedszkolne: Pomarańczowe Misie -3 latki; Niebieskie Nosorożce- 4-5 latki; Szare Zebry - 5-6 latki. Dla nowoutworzonych grup, w ramach projektu przeznaczone zostały 3 sale przedszkolne, do każdej z nich przylega toaleta, szatnia (wspólna) oraz aneks na pomoce oraz magazynki przy salach, w których przechowywane jest wyposażenie nie wykorzystywane na co dzień. Dzięki założeniom projektu sale indywidualne zostały wyposażone w pełne umeblowanie tj. zestawy meblowe składające się z szaf, regałów, licznych poduch, kanap i fotelików. Zakupione zostały biurka i krzesła dla nauczycieli, stoliki i krzesełka dla dzieci oraz inne wyposażenie meblowe przydatne w przedszkolu.

  • mini_20200921_152709
  • mini_20200921_153445

Logotypy: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności. Flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz Herb Gminy Dobra

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie Wójta Gminy Dobra pod hasłem: Dobra woda w Dobrej. Razem z Unią Europejską poprawiamy gospodarkę wodno - ściekową w gminie Dobra.

Głównym celem konkursu jest podniesienie wiedzy mieszkańców gminy Dobra na temat dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków POIiŚ projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”, świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży oraz uwrażliwienie na otaczającą przyrodę, poprzez zaangażowanie uczestników w tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych.

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z Publicznych Szkół Podstawowych z terenu gminy Dobra, którym bliska jest troska o naturę.

Logotypy: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko, Unia Europejska Fundusz Spójności. Flaga Rzeczpospolitej Polskiej oraz Herb Gminy Dobra

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” nr POIS.02.03.00-00-0307/17

w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”

oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Gmina Dobra od kwietnia 2018 roku realizuje program inwestycyjny pod nazwą „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra”. Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Dobra.

Cele projektu:

  • poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej oraz umożliwiającą podłączenie do niej budynków mieszkalnych (podwyższenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego i epidemiologicznego).
  • poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców, poprzez poprawę jakości i niezawodności dostaw wody przeznaczonej do spożycia, bezpieczeństwa i ograniczenia ryzyka awarii urządzeń niezbędnych do produkcji wody pitnej oraz jej przesyłu.
  • stworzenie podstaw do pobudzenia wzrostu gospodarczego poprzez umożliwienie rozwoju sieci kanalizacyjnej.
  • poprawa konkurencyjności gospodarczej regionu dzięki zapewnieniu warunków do powstania nowych podmiotów gospodarczych na terenie aglomeracji.

 

W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gm. Dobra” :

- przebudowano oczyszczalnię ścieków Redlica,

- zmodernizowano stację uzdatniania wody w Buku,

- wybudowano sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowe: długość sieci sanitarnej 5,57 km, długość sieci wodociągowej 1,96 km.

 

Realizacja projektu umożliwi podłączenie kolejnych mieszkańców Gminy do nowobudowanej sieci:

- kanalizacji sanitarnej – 670 mieszkańców

oraz

 - sieci wodociągowej – 61 mieszkańców

 

Całkowity koszt projektu:

-  15 560 897,03 złotych,

- z czego dofinansowanie środkami UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynosi 8 065 099,06 złotych.

 

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na koniec 2021 roku.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

- Rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III oraz modernizacja biobloku nr 1;

- Buk rozbudowa hydroforni urządzeń zgodnie z projektem - etap II;

- budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy;

- budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo;

- budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w m. Dobra;

- budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna;

- budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II, w m. Dobra.

 

Kluczowymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” był ostatni etap rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Redlica oraz II etap rozbudowy hydroforni w miejscowości Buk. Pierwsza z wymienionych inwestycji ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia dalszej możliwości rozwoju budownictwa na terenie gminy. Instalacja została rozbudowana do przepustowości 6000 m3/d jako mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków. Natomiast rozbudowa hydroforni w miejscowości Buk pozwoliła na uzdatnienie 230 m3/rok wody oraz poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw wody dla mieszkańców okolicznych miejscowości.