Logo Interreg

Z przyjemnością informujemy, że na ostatnim posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego zatwierdzono 7 polskich projektów, z których 4 będą realizowane na terenie gminy Dobra.

Dofinansowane projekty:

  1. „Szlak Pogranicza” – wnioskodawca: Gmina Dobra, partner: Gmina Blankensee

Logotypy funduszów europejskich i herb Gminy Dobra

Realizacja zadania: Uporządkowanie systemu  kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.

W dniu 18-09-2020r. podpisano odbiór końcowy dla zadania: Uporządkowanie systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.                             

Celem zadania było uregulowanie gospodarki ściekami oraz wodami deszczowymi w zlewni na granicy obu gmin.

Zadanie było finansowane wspólnie ze środków Gminy Dobra, Gminy Miasto Szczecin, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie oraz dotacji ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Gmina Dobra sfinansowała rozdział kanalizacji ogólnospławnej od sanitarnej w ramach której został wybudowany kolektor deszczowy na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych o łącznej długości blisko 248 m i średnicach od 300 do 1400 mm.

Stan realizacji na dzień 16-04-2020

Na terenie Gminy Dobra inwestycja dotyczy rozdziału kanalizacji ogólnospławnej w ramach której zaplanowano budowę kolektora deszczowego na odcinku od ul. Spółdzielców w Mierzynie do przepustu na cieku Wierzbak na terenie Szczecina wraz z podłączeniem kanałów bocznych. Na obecną chwile kanalizacja deszczowa na terenie Gminy Dobra została wykonana w 100 %.

Ponadto w ramach inwestycji zaplanowano likwidację istniejącej oczyszczalni ścieków w Mierzynie (wykonana zostanie rozbiórka istniejących obiektów oczyszczalni) oraz wybudowanie przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym, który włączony zostanie do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Sandomierskiej na terenie Szczecina. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna wraz z budową przepompowni ścieków została wykonana w 100%. Do wykonania zostało przełączyć ścieki oraz uruchomić przepompownie ścieków. Niezwłocznie po przełączeniu ścieków wykonawca przystąpi do rozbiórki obiektu oczyszczalni ścieków. Planowane zakończenie wszystkich prac 22.05.2020.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” nr POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

 

Gmina Dobra w dniu 08-01-2020r. podpisała aneks do zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Gminą Dobra, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie, rozszerzający projekt o dodatkowe zadanie: Oczyszczalnia ścieków w Redlicy - modernizacja biobloku nr 1. W/w inwestycja jest planowana do realizacji w okresie od marca do listopada br. Szacunkowa wartość zadania kształtuje się na poziomie 1 131 600 zł. Dofinansowanie inwestycji zaplanowane jest na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych.

Zakończona w ubiegłym roku rozbudowa oczyszczalni ścieków Redlica o etap III w ramach projektu współfinansowanego ze środków POIiŚ, pozwoliło na wyłączenie z ruchu biobloku nr 1 i dokonanie czyszczenia i przeglądu reaktora. Zakres niezbędnych robót obejmuje między innymi wymianę urządzeń wraz z osprzętem na energooszczędne urządzenia nowej generacji w tym elementów systemów napowietrzania, przepustnic powietrza, pomostu obrotowego ze zgarniaczem wraz z napędem, montaż mieszadeł zatapialnych dla komory beztlenowej, denitryfikacji i nitryfikacji, rozbudowę okablowania, automatyki, sterowania i monitoringu stanu pracy urządzeń.

Jednocześnie należy nadmienić, że w ramach projektu dotąd zrealizowano następujące zadania:

  • Wspomnianą wcześniej rozbudowę Oczyszczalni ścieków w Redlicy - etap III;
  • Buk rozbudowa hydroforni urządzeń zgodnie z projektem - etap II;
  • Budowa kanalizacji sanitarnej (nowy przesył) od przepompowni Nowa w Mierzynie do oczyszczalni ścieków w Redlicy;
  • Budowa sieci wodociągowej w ulicy Łąkowej w m. Wołczkowo;
  • Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej;

Dodatkowo obecnie realizowane są dwa zadania inwestycyjne:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków PS Nowa wzdłuż ulic Zgodnej, Tytusa, Kokosowej i Ozdobnej na terenie Mierzyna;

Zakres realizowanej inwestycji pozwoli na grawitacyjne sprowadzenie ścieków do przepompowni PS Nowa, a tym samym wyłączenie z eksploatacji trzech przepompowni ścieków – na ul. Zgodnej, Osiedlu Zielone Wzgórze i Osiedlu Nad Stawem. Dotąd zrealizowano 100% prac związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy Zgodnej. Zaawansowanie prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na ulicy Tytusa to około 75% natomiast na ulicy Ozdobnej osiągnęło ok. 80% przewidzianego zakresu.

  • Dobra, budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej etap II.

Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka sieci wodociągowej mająca na celu połączenie dwóch ujęć wody tj. ujęcia Buk i ujęcia Grzepnica. Realizacja zadania umożliwi przesył wody z ujęcia Buk do ulicy Szczecińskiej. Drugi etap dotyczy budowy sieci wodociągowej o długości 410mb od połączenia z wodociągiem zakończonym w etapie I do ul. Szczecińskiej wraz z wybudowaniem hydrantów, przełączeniem istniejących przyłączy i odcinków sieci wodociągowych. Obecnie wybudowano wodociąg o długości około 301,5mb. Prace powinny zakończyć się do 30 marca bieżącego roku.

Zakończenie realizacji całego projektu pn: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” o wartości przekraczającej 15 mln złotych i dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na poziomie blisko 8 mln złotych przewidziano na koniec 2020 roku.

 

Już od 3 miesięcy organizowane są zajęcia dla mieszkanek gmin Dobra i Blankensee w ramach projektu „Być jak Elizabeth – II edycja” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Uczestniczki projektu korzystają z cyklicznie odbywających się zajęć jogi i “zdrowej miednicy”. Biorą udział w warsztatach integracyjnych, prowadzonych przez Panią Mirosławę Kwaśniewską oraz w warsztatach z kreowania wizerunku „Piękna jak Elizabeth” prowadzonych przez Dominikę Żołtyńską.

Od października b.r. odbywają się zajęcia językowe w ramach II edycji projektu “Transgraniczna Rada Seniorów” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania)”.

Zajęcia dedykowane mieszkańcom gmin Dobra i Blankensee w wieku 50+ są organizowane w 9 grupach językowych w 6 miejscowościach: Mierzynie, Dołujach, Bezrzeczu, Wołczkowie, Dobrej i Blankensee. W tym roku ostatnie zajęcia odbędą się 14 grudnia. W roku 2020 zajęcia zostaną wznowione od 7 stycznia.