Uchwała Nr XXXIII/449/2022 Rady Gminy Dobra z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXIX/384/2021 Rady Gminy Dobra z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Dobra na lata 2022-2025 >> pobierz (pdf)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane  przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 23-09-2021r. na podstawie Decyzji znak: SZ.RZT.70.116.2021.RaN zatwierdziło taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gmin: Miasto Szczecin, Kołbaskowo, Stare Czarnowo, Dobra, Police na okres 3 lat.  

Z decyzją można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-taryfowa-sz-rzt-70-116-2021-ran-dla-zwik-sp-z-o-o-szczecin.html

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 05 luty 2021r. na podstawie Decyzji znak: SZ.RZT.070.4.17.2019.AB orzekło o skróceniu okresu obowiązywania taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra, wydanej dla przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Poldek Polikowscy sp jawna z siedzibą w Dobrej, zatwierdzonej decyzją SZ.RET.070.4.44.2018.NJ z dnia 10 maja 2018 r., tj. do dnia wejścia w życie decyzji znak: SZ.RZT.070.4.17.2019.AB i jednocześnie zatwierdziło taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Dobra ustaloną przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Poldek Polikowscy spółka jawna z siedzibą w Dobrej na okres 3 lat, która wchodzi w życie i obowiązuje począwszy od upływu 7 dni od dnia jej ogłoszenia przez organ regulacyjny na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - w brzmieniu określonym według załącznika do niniejszej decyzji.

Z decyzją można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem:  https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-szczecinie-taryfy/decyzja-sz-rzt-070-17-2019-ab-dla-poldek-polikowscy-dla-gminy-dobra.html 

Uchwała Nr XIX/268/2020 Rady Gminy Dobra z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra na lata 2021-2025 >> pobierz (pdf)

Informuję, że zgodnie z przyjętym uchwałą nr III/42/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra Przedsiębiorstwo Poldek-Polikowscy Sp.j będzie wydawało warunki techniczne niezbędne do podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra oraz uzgadniało przedłożoną przez inwestora dokumentacje techniczną.

Od dnia 1 lipca 2019r. to nie gmina, a Przedsiębiorstwo Poldek Polikowscy sp. j. będzie przyjmowało wnioski, a w następstwie wydawało warunki techniczne oraz uzgadniało dokumentację techniczną. Wnioski można otrzymać w siedzibie przedsiębiorstwa ul. Graniczna 39B, 72-003 Dobra lub pobrać ze strony internetowej poldek.com.pl

Od dnia 1 lipca 2019r. wnioski o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej oraz dokumentację techniczną do uzgodnienia należy składać w siedzibie Przedsiębiorstwa Poldek Polikowscy sp. j. w Dobrej przy ul. Granicznej 39B, 72-003 Dobra  w dni pracujące w godzinach 7.30-15.30. 

Telefon kontaktowy: 91 333 12 12

link do strony: https://www.poldek.com.pl/pages/warunki-techniczne

Kierownik WKI

Uchwała nr III/42/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dobra >> pobierz

Szanowni Mieszkańcy,

Wraz ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w związku z wejściem w życie Ustawy prawo wodne od 1 stycznia 2018 r. zaszły duże zmiany dotyczące dostarczania wody i odbioru ścieków. Ustawa prawo wodne wprowadziła do obrotu prawnego państwową osobę prawną Wody Polskie, która z ramienia Skarbu Państwa zarządza wszystkimi wodami na terenie kraju.

Zadania Wód Polskich są obecnie realizowane przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. Do zadań tych należy między innymi zatwierdzanie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków. Dotychczas taryfy te zatwierdzały rady gmin. Teraz przedsiębiorstwa Poldek Polikowscy Spółka Jawna oraz Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. zobligowane są do składania wniosków o zatwierdzenie taryf do RZGW w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Taryfy będą zatwierdzane na okres 3 lat, a nie jak dotychczas na okres 1 roku.

W związku z powyższym, informuję, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie reprezentowane  przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w dniu 10 maja 2018r. na podstawie Decyzji znak: SZ.RET.070.4.44.2018.NJ zatwierdziło taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla POLDEK Polikowscy Sp.j. w Dobrej na okres trzech lat. W terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna organ ogłasza zatwierdzoną taryfę na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z Decyzją można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: https://wodypolskie.bip.gov.pl/articles/view/138456

WÓJT GMINY DOBRA

Szanowni Mieszkańcy

przypominam, że w myśl przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2017 poz. 328) zabronione jest wprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy Firma POLDEK dokonywać będzie systematycznych kontroli w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli jest sprawdzenie szczelności sieci kanalizacji sanitarnej, ujawnienie nielegalnych przyłączy oraz podłączeń wód opadowych i drenażowych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Uchwała Nr XXX/406/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra na lata 2018-2021 >> pobierz (pdf)

Uchwała Nr XXVII/369/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobra na lata 2018 - 2020 >> pobierz (pdf)

Podkategorie