Osoby, które planują zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków powinny przed rozpoczęciem eksploatacji dokonać zgłoszenia oczyszczalni w Urzędzie Gminy Dobra na stanowisku Ochrona Środowiska, ul. Lipowa 51, Wołczkowo,  72-003 Dobra lub Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra (listownie lub po wcześniejszym umówieniu się na konkretny termin). Urząd jest czynny w godzinach: poniedziałek 830-1630, wtorek- piątek 700-1500.

Obowiązek zgłaszania oczyszczalni wynika z zapisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510) oraz art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, do której  można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Nie należy mylić tego zgłoszenia ze zgłoszeniem dokonanym w organie architektoniczno-budowlanym dokonanym na podstawie odrębnych przepisów ustawy Prawo budowlane.  

Właściciele tych urządzeń muszą również pamiętać o właściwej eksploatacji oczyszczalni, terminowym pozbywaniu się osadów zgodnie z przepisami i udokumentowaniu tego faktu w postaci dowodów zapłaty za wykonanie usługi.

Druk zgłoszenia dostępny jest w sekretariatach urzędu oraz na stronie internetowej pod adresem: www.bip.dobraszczecinska.pl, w zakładce: INFORMACJE/ JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ - WNIOSKI, DRUKI / OCHRONA ŚRODOWISKA / WNIOSKI / ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.

W ramach kontroli wykonywania ww. obowiązków przez mieszkańców Gminy Dobra organ okresowo planuje prowadzić kontrole pod kątem prawidłowej eksploatacji oczyszczalni, częstotliwości pozbywania osadów oraz umowy z firmą asenizacyjną.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 91 311 38 40, na stanowisku Ochrona Środowiska Urzędu Gminy Dobra.

Kierownik WSOiOŚ
Małgorzata Chmielewska