Herb Gminy DobraW sesji uczestniczyli: Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik oraz Mieszkańcy. Transmisję można było śledzić on-line.

Podczas sesji przyjęto następujące uchwały:

- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2021 rok,

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2021 – 2025,

- w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Dobra,

- w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,

- w sprawie przyjęcia Programów Polityki Zdrowotnej na rok 2021,

- w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2020-2032,

- w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2021 roku,

- w sprawie ustanowienia służebności gruntowej,

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra,

- w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra,

- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra,

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/475/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2,

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/476/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 20 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2w sprawie nieuwzględnienia petycji Pani Teresy Garland,

- w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Grzegorza Piątkowskiego,

- w sprawie nieuwzględnienia petycji Pana Piotr Sterkowskiego.

Ponadto Radni zapoznali się z:

- informacją o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w okresie 01.01.2020-30.06.2020r,

- informacją dotycząca zasad korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Dobra oraz współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Dobra,

- sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,

- informacją o wykonaniu planu finansowego wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.01.2021 r.

Ewelina Wiśniewska