Herb Gminy DobraInformuję, iż zgodnie z ustawą:

- o podatkach i opłatach lokalnych osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane złożyć, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru,

- o podatku rolnym oraz o podatku leśnym osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane złożyć, w terminie do 15-go stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania deklaracje na podatek rolny oraz podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzony na formularzu według ustalonego wzoru.

Formularze dostępne są na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce: jak załatwić sprawę - WNIOSKI, DRUKI

Osoba do kontaktu Pani Wioletta Sikora: 091 424 19 75

Wójt Gminy
Teresa Dera