O tej drodze Wójt Gminy Dobra mówiła od lat. Pierwsze rozmowy rozpoczęły się już w 2016 roku. W końcu możemy ogłosić kolejny sukces ważny nie tylko dla Gminy, lecz także dla naszych mieszkańców i przedsiębiorców.

W dniu 23 lipca 2020 r. nastąpiło podpisanie Porozumienia o Partnerstwie i Współdziałaniu w sprawie realizacji nowego połączenia drogowego miejscowości Bezrzecze i Wołczkowo z Miastem Szczecin.

Porozumienie podpisane zostało przez przedstawicieli:

 • Gminy Dobra
  • Wójt Teresę Dera, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Dobra Jolanty Jankowskiej
 • Miasta Szczecin
  • Zastępcę Prezydenta Miasta – Michała Przepiera
 • Strony wojskowej:
  • Rejonowy Zarząd Infrastruktury – ppłk Jacek Kowalski
  • Wydział Logistyki G-4 – mjr Piotr Markiewicz
  • Szkolenie 12 Brygady Zmechanizowanej – mjr Tomasz Kierdylewicz
  • Wojewódzki Sztab Wojskowy – płk Radosław Niecikowski
  • 15 Wojskowy Oddział Gospodarczy – ppłk Janusz Nowakowicz

Podpisane Porozumienie umożliwia przystąpienie do projektowania nowej drogi. Gmina Dobra zobowiązała się do poniesienia wszelkich kosztów związanych z opracowaniem projektu budowlanego i rozpoczęła prace przygotowawcze zmierzające do ogłoszenia przetargu na wybór projektanta nowej drogi. Porozumienie określa zasady i możliwości realizacji nowego połączenia drogowego pomiędzy Gminą Dobra, a miastem Szczecin.

Droga planowana jest po terenach wojskowych, położonych na terenie dwóch Gmin: Szczecina i Dobrej. Prowadzone rozmowy miały na celu pogodzenie wszystkich stron procesu tj. zarówno strony samorządowej w zakresie pozyskania możliwie szerokiego pasa terenu od obecnego właściciela gruntu tak aby pas jezdni możliwie najdalej odsunąć od istniejących zabudowań jak i użytkowników terenów wojskowych w celu utrzymania celów obronnych, w tym utrzymania funkcji strzelnicy.

Przyjęto, że cel inwestycji zostanie zrealizowany przez budowę jednojezdniowej dwupasmowej drogi klasy G z rozmieszczonymi wzdłuż skrzyżowaniami skanalizowanymi typu rondo w miejscach przecięcia i zbliżenia do głównych dróg zbiorczych i lokalnych, obsługujących przyległe obszary. Wzdłuż trasy zaprojektowano ponadto:

- chodniki wraz z przejściami dla pieszych,

- przystanki komunikacji autobusowej,

- pas dzielący pomiędzy jezdnią a ciągami pieszymi i rowerowymi,

- pas na wykonanie skarp i ogrodzenia oraz wykonanie ziemnego ekranu akustycznego celem ograniczenia emisji hałasu,

- oraz ścieżka rowerowa, która będzie połączeniem sieci ścieżek rowerowych w Szczecinie i Dobrej, łączącym finalnie obie sieci w jedną całość.

Zastępca Wójta Gminy Dobra
Rafał Zahorski

 

Plan połączenia naniesiony na zdjęcie

Plan połączenia

 • DSC_0003
 • DSC_0004
 • DSC_0008
 • DSC_0009
 • DSC_0012
 • DSC_0018