Oferta pracy dla pomocy nauczyciela

w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Mierzynie

w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, ul. Kolorowa 25

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

Nazwa stanowiska:                 pomoc nauczyciela

Ilość wakatów:                       5

Liczba godzin w tygodniu:    pełny etat (40 godzin tygodniowo)

Informacje o wakacie:            zatrudnienie od 01.09.2020 r.

Miejsce zatrudnienia:             Przedszkole Publiczne Nr 1 w Mierzynie w Zespole Przedszkoli w Mierzynie, przy ul. Kolorowej 25

Ważność ogłoszenia:              30.06.2020 r.

 

Dane adresowe do przesyłania ofert:

Nazwa jednostki:                    Urząd Gminy Dobra

Kod pocztowy:                       72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a

Telefon:                                  91 311 30 48

E-mail:                                    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Niezbędne wymagania:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie podstawowe,
 • kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela

 

Wymagane dokumenty:

 • życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia),
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

 

Termin i miejsce składania ofert: 

Wymagane dokumenty prosimy dostarczyć do Urzędu Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra lub przesłać pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do 30 czerwca 2020 r.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Oferta powinna być opatrzona oświadczeniem: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: „RODO” wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wójta Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra, w celu prowadzenia bieżących i przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Wójta Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Wójt Gminy Dobra
Teresa Dera

 

Klauzula  informacyjna do postępowania rekrutacyjnego

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dobra z siedzibą: ul. Szczecińska 16 a, 72-003 Dobra,

 1. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Markiem Grąbczewskim pod adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

 1. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy, w zakresie wskazanym w przepisie. Podstawą przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 22¹ §1, 2 kodeksu pracy jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 2. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz w 22¹a §1 i 22 1b §1 kodeksu pracy.),
 3. w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IV. Okres przechowywania danych

 1. w zakresie wskazanym w pkt II.1, II.2  Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej  rekrutacji,
 2. w zakresie wskazanym w pkt II.3 Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas aż do wycofania udzielonej zgody.

V. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom i organom określonym przez przepisy prawa, jednostkom organizacyjnym Gminy Dobra oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VII. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

VIII. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które przekazano na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit a) RODO. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.