W sesji uczestniczyli: Wójt, Zastępca Wójta, Sekretarz, Skarbnik, Sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dobra oraz Radni Powiatowi.

Podczas sesji przyjęto następujące uchwały:

 • w sprawie zmian budżetu Gminy na 2020 rok
 • uchwałę zmieniającą w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2020 – 2025
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu
 • w sprawie przyjęcia Programów Polityki Zdrowotnej na rok 2020
 • w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola Nr 1 w Mierzynie
 • w sprawie przekształcenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie w Przedszkole Publiczne Nr 2 Mierzynie
 • w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaju materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
 • w sprawie ustanowienia służebności gruntowej
 • w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Dobra

Ponadto Radni zapoznali się z:

 • informacją o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w okresie 01.01.2019-30.06.2019r.
 • informacja dotycząca zasad korzystania z obiektów sportowych na terenie Gminy Dobra oraz współpracy z klubami sportowymi działającymi na terenie Gminy Dobra.
 • sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 • analizą zabezpieczenia środków finansowych dla nowego przedszkola w Mierzynie.
 • sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Zespole Organizacyjnym.
 • sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.01.2020 r.

Ewelina Ziółko

 

 • DSC_0006
 • DSC_0008
 • DSC_0013