W dniu 28 listopada 2019 r. odbyła się X sesja Rady Gminy. W sesji uczestniczyli Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Kierownicy jednostek i wydziałów, Dyrektorzy szkół, Radny Powiatu Polickiego Pan Albin Majkowski oraz mieszkańcy gminy.

Następnie radni podjęli uchwały:

 • w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok;
 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025;
 • zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra;
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;
 • w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dobra;
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra.

 Ponadto radni zapoznali się z:

 • informacją o stanie zaawansowania prac Wójta Gminy Dobra nad wprowadzeniem nowych zasad reformy śmieciowej.
 • sprawozdaniem z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w Gminie Dobra na lata 2015-2019.
 • informacją o wysokości podatku rolnego w 2020 r.
 • informacją o wysokości podatku leśnego w 2020 r.
 • sprawozdaniem z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Straży Gminnej.
 • informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dobra w roku szkolnym 2018/2019.
 • sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.10.2019r. do 31.10.2019r.

Ewelina Ziółko 

 

 • DSC_0152
 • DSC_0158
 • DSC_0161