Informuję, że jak co roku zostało wydane Zarządzenie Wójta Gminy Dobra w sprawie opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu, tym razem na rok 2020 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025. Zobowiązuje się w nim dyrektora instytucji kultury, dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy, kierowników wydziałów, referatów i pracowników realizujących zadania na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Dobra zwanych dalej „dysponentami” środków budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej do opracowania materiałów planistycznych do sporządzenia projektu budżetu na 2020 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025.

Radni, rady sołeckie, organizacje pozarządowe ubiegające się o dotację i mieszkańcy Gminy Dobra mogą zgłaszać wnioski o ujęcie w budżecie zadań w terminie do 15 września 2019r.

Zarządzenie Nr 124/2019 znajduje się na BIP Urzędu Gminy w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2020-Przygotowanie projektu budżetu.

Skarbnik Gminy Dobra

Jolanta Jankowska