W sesji uczestniczyli: Wójt, Sekretarz, Skarbnik, Sołtysi, Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dobra oraz Radny Powiatowy.

Podczas sesji przyjęto następujące uchwały:

- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 rok.

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2019 – 2025.

- w sprawie powierzenia Gminie Police zadania w zakresie umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Policach przez Mieszkańców Gminy Dobra.

- zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 r.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta.

Ponadto Radni zapoznali się z:

- informacją o drogach gminnych

- sprawozdaniem finansowym samorządowej instytucji kultury za rok 2018

- sprawozdaniem z działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej za rok 2018

- sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.

Ewelina Ziółko

 

  • DSC_0161
  • DSC_0162
  • DSC_0165