W sesji uczestniczyli Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek i wydziałów oraz Wicedyrektorzy szkół.

Podczas sesji przyjęto następujące uchwały:

- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok;

- zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025;

- w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dobra;

- w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Szczecin w sprawie uprawnień do bezpłatnych przejazdów uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dobra;

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/450/2018 Rady Gminy Dobra z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Police na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych;

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polickiego na budowę Regionalnego Centrum Wsparcia Osób Niesamodzielnych;

- w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2018-2022;

- w sprawie wyrażenia zgody za udział Gminy Dobra w projekcie partnerskim.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;

- w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej na terenie gminy Dobra;

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2;

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2;

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obejmującego teren w obrębie Bezrzecze, w rejonie ul. Szkolnej.

Ponadto radni zapoznali się z:

- informacją o wykonaniu budżetu Gminy za I półrocze 2018 r wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za I półrocze 2018 r.

- informacją o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2025 za I półrocze 2018 r.

- informacją o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie za okres 01.07.2017 r. – 30.06.2018 r.

- sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.06.2018r. do 31.08.2018 r.

 Ewelina Ziółko

 

 

  • DSC_0004
  • DSC_0008
  • DSC_0010
  • DSC_0012
  • DSC_0016
  • DSC_0018