W dniu 24 maja 2018 roku odbyła się XXXIII sesja Rady Gminy.

W sesji uczestniczyli Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Kierownicy jednostek i wydziałów oraz Dyrektorzy szkół.

 

Podczas sesji zostało przyjętych 11 uchwał:

 • w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025
 • w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Polickiego w sprawie podziału Powiatu Polickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu w Policach.
 • w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki na terenie Gminy Dobra.
 • w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2018 roku.
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działki nr 302/110, nr 302/317 w obrębie Mierzyn 3, gmina Dobra.
 • w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVI/503/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 30 października 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra.
 • w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXV/479/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 18 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra
 • w sprawie uchwalenia zmiany do aktualizacji Programu do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

 

Ponadto radni zapoznali się ze:

 • Sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
 • Oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2017.
 • Sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.04.2018 r. do dnia 30.04.2018 r.

 

Ewelina Ziółko

 

 • DSC_0003
 • DSC_0011
 • DSC_0018