W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyła się XXXII sesja Rady Gminy.

W sesji uczestniczyli Wójt Gminy, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, Wicestarosta Powiatu Polickiego Pan Mariusz Sarnecki, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Pan Jan Sławczyński wraz z Panem Radosławem Poziemskim, Kierownicy jednostek i wydziałów oraz Dyrektorzy szkół.

Jednym z punktów porządku obrad była Informacja na temat bezrobocia na terenie Gminy Dobra za rok 2017, obecny na sesji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Pan Jan Sławczyński wraz z Panem Radosławem Poziemskim Kierownikiem Referatu Promocji, Programów Unijnych i Regionalnych przedstawili prezentację obrazującą temat bezrobocia na terenie Powiatu Polickiego i Gminy Dobra.

Podczas sesji zostało przyjętych 9 uchwał:

 • w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 • zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 r.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Mierzyn 2).
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Mierzyn 3).
 • w sprawie nadania nazwy ulicy miejscowości Redlica.
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Dobra na lata 2017-2023.
 • w sprawie przyjęcia dofinansowania w ramach  projektu pn.: "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra "nr POIS.02.03.00-00-0307/17 w ramach działania 2.3" Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ponadto radni zapoznali się ze:

 • Sprawozdaniem finansowym samorządowej instytucji kultury za rok 2017.
 • Sprawozdaniem z realizacji zadań kultury w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek

w Dobrej za rok 2017.

 • sprawozdaniem z działalności Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej za rok 2017.
 • sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.03.2018 r. do dnia 31.03.2018 r.

 

Ewelina Ziółko

 

 • 32sesja01_700
 • 32sesja02_700
 • 32sesja03_700
 • 32sesja04_700
 • 32sesja05_700
 • 32sesja06_700
 • 32sesja07_700
 • 32sesja08_700
 • 32sesja09_700
 • 32sesja10_700
 • 32sesja11_700
 • 32sesja12_700

 

 

Zdjęcia i film: www.gminadobra24.pl