Zawiadomienie wszystkich stron o możliwości zapoznania się z całością materiału zgromadzonego w sprawie i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zachodniego drogowego obejścia miasta Szczecina."