Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34, ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 r.

Termin składania ofert: od dnia 2 lutego 2017 do 23 lutego 2017 r.
Zarząd Województwa informuje o naborze kandydatów - osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do opiniowania ofert w przedmiotowym konkursie.

Termin składania wniosków (nabór kandydatów do komisji konkursowej): od dnia 2 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r.


Więcej informacji oraz niezbędne dokumenty znajdą Państwo na stronie:
http://bip.wzp.pl/artykul/otwarty-konkurs-ofert-przeciwdzialanie-uzaleznieniom-2