Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje działania, prowadzone przez płatników składek, skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Dofinansowanie obejmuje:

  • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
  • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
  • projekty inwestycyjno-doradcze, łączące wyżej opisane działania.

 

Program jest zaadresowany do wszystkich płatników składek, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu (mierzoną liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe).

 

Rodzaj przedsiębiorstwa
Liczba pracowników
Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu
Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów
doradczych
(w PLN)
inwestycyjnych
(w PLN)
inwestycyjno-doradczych*
(w PLN)
Mikro przedsiębiorstwo
1-9
90%
40 000
100 000
140 000
Małe przedsiębiorstwo
10-49
80%
60 000
150 000
210 000
Średnie przedsiębiorstwo
50-249
60%
80 000
260 000
340 000
Duże przedsiębiorstwo
250 i więcej
20%
100 000
400 000
500 000

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie dofinansowania powinni złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych "Wniosek płatnika składek o dofinansowanie projektu dotyczącego utrzymania zdolności pracowników do pracy przez cały okres aktywności zawodowej".

Więcej informacji na stronie ZUS (tutaj)

 

Źródło: www.zus.pl