W dniu 15 listopada 2016r. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podpisała i przedłożyła Radzie Gminy Dobra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Dobra na 2017 rok oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025.

W prognozowanych na 2017 rok dochodach w kwocie 101 327 474 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok. 41% (PIT kwota 40 738 290 zł i CIT kwota 600 000 zł) oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 24 638 250 zł co stanowi ok. 24% dochodów budżetu.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 98 727 474 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 33 904 757 zł stanowić będą 34% ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową 34% wydatków majątkowych, oświatę 25%, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną 17%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 7%, kulturę fizyczną 7% i gospodarkę nieruchomościami 6%.

Szczegóły budżetu można poznać za pośrednictwem strony internetowej bip.dobraszczecinska.pl w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2017-Przygotowanie projektu budżetu (zobacz), a wieloletniej prognozy finansowej w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2017- wieloletnia prognoza finansowa (zobacz).