31 sierpnia 2016r. w Wołczkowie przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej podpisana została umowa dla projektu "Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji przez Ochotniczą Straż Pożarną Wołczkowo” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Ochrona Środowiska i Adaptacja Do Zmian Klimatu, Działanie 3.4  Adaptacja do zmian klimatu, Typ 2: Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Umowa została podpisana pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie reprezentowanym przez Prezesa Jacka Chrzanowskiego i Ochotniczą Strażą Pożarną w Wołczkowie reprezentowaną przez Prezesa Stowarzyszenia Jana Suszczyńskiego i Członka Zarządu Stowarzyszenia Krystynę Koler. W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli również Dyrektor ds. Funduszy Europejskich WFOŚiGW Kinga Jacewicz, Wójt Gminy Dobra Teresa DeraPrzewodniczący Rady Gminy Dobra, a jednocześnie strażak ochotnik OSP Wołczkowo Bartłomiej Miluch, Sołtys Wołczkowa Leokadia Rygielska, Grzegorz Pieszko Inspektor UG Dobra, Koordynator projektu, członek OSP Wołczkowo Joanna Szumer i Członkowie OSP Wołczkowo. 

Podpisanie tej umowy to ważny dzień dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wołczkowie, która jako jednostka OSP zrzeszona w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym znajduje się wśród elitarnych jednostek o specjalistycznym zakresie obowiązków, od których wymaga się znacznie więcej niż od pozostałych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. OSP Wołczkowo jako jedna z nielicznych w Polsce i jedyna w województwie zachodniopomorskim posiada specjalną sekcję Poszukiwawczo-Ratunkową, która dysponuje certyfikowanymi psami z aktualną licencją terenową i gruzowiskową. Najbliższe inne jednostki straży pożarnej posiadające takie zaplecze znajdują się w Poznaniu i Gdańsku.

Żaden z wozów specjalistycznych, którymi dotychczas dysponuje jednostka nie jest dostosowany do przewozu psów. Każdorazowo, gdy dany rodzaj interwencji wymaga wykorzystania psów dowożone one są na miejsce zdarzenia przez strażaków przy wykorzystaniu prywatnych samochodów, co wpływa na wydłużenie czasu niezbędnego do podjęcia interwencji przez jednostkę. Zakup nowoczesnego wozu pożarniczego z systemem radiokomunikacji pozwoli rozwiązać problem z transportem psów ratowników.

Wniosek złożony przez OSP Wołczkowo na 100 możliwych do uzyskania punktów,  został oceniony na 90,63 pkt. Jest to najlepszy wynik ze wszystkich złożonych wniosków, a jego złożenie było możliwe dzięki zapewnieniu przez Gminę Dobra środków na wkład własny w wysokości 97 000,00 zł.    

Gratulujemy OSP Wołczkowo i życzymy szybkiego dokonania zakupu samochodu.  

  • DSC_0003
  • DSC_0013
  • DSC_0021
  • DSC_0025
  • DSC_0030
  • DSC_0035
  • DSC_0037
  • DSC_0038
  • DSC_0040