W związku z podpisaniem porozumienia w sprawie przystąpienia do Wojewódzkiego Programu pn. Region dla Rodziny, Wójt Gminy Dobra informuję, iż od dnia 2 września 2016 r. mieszkańcy gminy Dobra, którzy ukończyli 60 rok życia mogą ubiegać się o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora. Karty wydawane są bezpłatnie na czas nieokreślony i umożliwiają korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu. Zachodniopomorska Karta Seniora jest ważna wraz z dowodem osobistym. Wykaz ulg i uprawnień wynikających z posiadania Karty jest opublikowany na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie www.rops.wzp.pl

Jak otrzymać Zachodniopomorską Kartę Seniora?

Przyznanie Karty następuje na podstawie wniosku złożonego w Wydziale Spraw  Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra przy ul. Lipowej 51 w Wołczkowie (tel. 91 311 23 06). Składając wniosek należy okazać dowód osobisty. Wniosek jest rozpatrywany w terminie 30 dni od daty jego złożenia. Odbioru Karty dokonuje się osobiście w miejscu złożenia wniosku o wydanie Karty. Wniosek o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora można otrzymać w Urzędzie Gminy w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51 lub pobrać na stronie internetowej: www.bip.dobraszczecinska.pl