W związku z publikacją w nr 7 bezpłatnej gazety GminaDobra.info artykułu pt. Najwięcej zarabia Wójt Dera plus 23 % w ciągu roku! informuję, że wystąpiłam z wnioskiem do Redaktora naczelnego gazety o publikację sprostowania w związku z podaniem nieścisłej informacji dotyczącej wynagrodzenia za pracę Teresy Dera Wójta Gminy Dobra.  

Wynagrodzenie Wójt Gminy Dobra Teresy Dera zostało ustalone Uchwałą Nr I/10/2014 Rady Gminy Dobra z dnia 1 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dobra - uchwała>> pobierz.

 W § 1 ust. 1 uchwały ustalono miesięczne wynagrodzenie: 

- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6.000,00 zł,

- dodatek funkcyjny w wysokości 2.100,00 zł,

- dodatek specjalny 37 % ( łączenie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego )- w wysokości 2.997,00 zł, 

- dodatek za wieloletnią pracę 20 % wynagrodzenia zasadniczego – 1.200,00 zł. 

Łącznie wynagrodzenie miesięczne Wójta Gminy Dobra wynosi: 12.297,00 zł. 

Wynagrodzenie to nie było zmieniane od momentu jego ustalenia przez Radę Gminy Dobra w roku 2014. Nieprawdą jest więc, że Wójt Teresa Dera zarobiła plus 23 % w ciągu roku i w klasyfikacji za pracę samorządową jest liderem. 

Podana w artykule kwota 211 185,01 zł nie stanowi wynagrodzenia Wójta Gminy lecz stanowi kwotę dochodu jaki Wójt Gminy Dobra otrzymała w związku z zatrudnieniem w Urzędzie Gminy Dobra. Kwota ta została podana przez Wójt Gminy Dobra w oświadczeniu majątkowym za rok 2015 jako dochody z tytułu zatrudnienia w Urzędzie Gminy Dobra. 

W roku 2015 Wójt Gminy Dobra otrzymała łączenie wynagrodzenie w kwocie 145.697,17 zł. Na pozostały dochód w kwocie 65.487,84 zł składają się: 

- 36.891,00 zł - nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy  przyznana na podstawie art. 38 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902) – wypłacana raz na pięć lat, 

- 12.297,00 zł  -  jednomiesięczna, jednorazowa, odprawa przyznana na podstawie art. 75 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.),

- 13.184,05 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 13-nastka), przyznane na podstawie ustawa z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1144 z późn. zm.),

- 540,00 zł - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – dofinansowanie do wypoczynku urlopowego przyznane na podstawie § 4 pkt. 1 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 37/09 Wójta Gminy Dobra z dnia 23.02.2009r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Dobra, 

- 2.575,79 zł zwrot kosztów za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych, przyznany na podstawie umowy nr 2/2011 z dnia 1 marca 2011r.

Sekretarz Gminy Dobra 

Rozalia Adamska