Informuję, że zaświadczenia dotyczące:

• miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

• ustanowienia obszaru rewitalizacji,

• przeznaczenie działki do zalesienia,

• informacji ze Studium. 

wydawane są na  żądanie osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, w terminie  do 7 dni - zgodnie z art. 217 §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.). W związku z koniecznością weryfikacji wniosku nie ma możliwości wydania zaświadczenia w dniu złożenia wniosku.

Wójt Gminy Dobra