W dniu 28 kwietnia odbyła się XIV sesja Rady Gminy Dobra. W sesji uczestniczyli: wicestarosta Powiatu Polickiego Paweł Mirowski, goście z Powiatowego Urzędu Pracy w Policach, Sołtysi i Kierownicy i Dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.

Jednym z punktów porządku obrad była Informacja na temat bezrobocia na terenie Gminy Dobra za rok 2015, obecny na sesji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Pan Jan Sławczyński wraz z Panem Radosławem Poziemskim Kierownikiem Referatu Promocji, Programów Unijnych i Regionalnych przedstawili prezentację na  temat bezrobocia na terenie Powiatu Polickiego i Gminy Dobra.

 

Podczas sesji Radni przyjęli 10 uchwał: 

- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016 – 2025.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Dobra a Powiatem Polickim w sprawie przyjęcia do realizacji zadania powiatu w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 3907Z Szczecin – Dobieszczyn na odcinku Szczecin-Wołczkowo-Dobra.

- w sprawie wspólnej realizacji zadania polegającego na uporządkowaniu systemu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w m. Mierzyn na granicy Gminy Dobra i Gminy Miasto Szczecin.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej.

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1.

- w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za 2015 rok.

Przedstawione zostało również sprawozdanie z realizacji zadań kultury w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za rok 2015 oraz sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015. 

 

Helena Tomaszewska 

  • DSC_0012
  • DSC_0016
  • DSC_0020
  • DSC_0022
  • DSC_0025
  • DSC_0028
  • DSC_0032
  • DSC_0034
  • DSC_0035