W dniu 31 marca odbyła się XIII sesja Rady Gminy Dobra. W sesji uczestniczyli: wicestarosta Powiatu Polickiego Paweł Mirowski, goście specjalni, Sołtysi i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dobra.

 Jednym z punktów porządku obrad była Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciw pożarowego na terenie Gminy Dobra za rok 2015 oraz działalność OSP na terenie Gminy Dobra. Z tej okazji zaproszeni zostali Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Policach bryg. mgr inż. Marek Gendek, Komendant Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Dobra druh Jan Suszczyński oraz Inspektor w Urzędzie Gminy Dobra Grzegorz Pieszko. Bryg. Marek Gendek wręczył druhowi Janu Suszczyńskiemu decyzje Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej o włączeniu do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego jednostki OSP w Wołczkowie.

Bryg. Marek Gendek opowiedział o nowo otwartej sali edukacyjno- szkoleniowej „Ognik” dla dzieci w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Policach, która powstała w ramach rządowego programu „Bezpieczna+”. Zajęcia są prowadzone bezpłatnie przez strażaków.

Następnie w kilku zdaniach przedstawił akcje promujące bezpieczeństwo przeciw pożarowe prowadzone przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Policach.

Podczas sesji Radni przyjęli 14 uchwał:

- w sprawie zmian budżetu Gminy na 2016 rok.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2016 - 2025.

- w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

- w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2017.

- zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.

- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2016 roku.

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. 258/2 Mierzyn).

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. 287/28 Dobra).

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. 138 Bezrzecze).

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. 1517/6 Dobra).

- w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu (dz. 432/2 Bezrzecze).

- w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Buk (Przyleśna).

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wąwelnica.

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 2.

Największą dyskusję wywołała uchwała w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2017. W trakcie tej dyskusji przedstawiono zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty wprowadzenia funduszu sołeckiego. Radni większością głosów przyjęli przedłożony projekt uchwały.

Po negatywnej opinii Komisji Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, oraz dyskusji na ten temat projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze, projekt został zdjęty z porządku obrad.

 

  • DSC_0007
  • DSC_0008
  • DSC_0015
  • DSC_0017
  • DSC_0024
  • DSC_0029
  • DSC_0045
  • DSC_0085
  • DSC_0088