W dniu 2 lutego w Klubie w Skarbimierzycach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Skarbimierzyce. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele władz Gminy, radny Gminy Dobra Karol Grochot, Wójt Gminy Teresa Dera, Sekretarz Gminy Rozalia Adamska, Kierownik Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunlanymi Anna Budzyńska, Komendant Straży Gminnej Andrzej Budzyński oraz p. Leszek Borowski.

 Przed rozpoczęciem zebrania p. Leszek Borowski przedstawił główne zadania i obowiązki Gminy w zakresie obrony cywilnej i obronności.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 18:30 wg poniższego porządku zebrania:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku zebrania.

3. Porządek i bezpieczeństwo na terenie Sołectwa.

4. Sprawy bieżące Sołectwa.

5. Wolne wnioski

W pkt 3 porządku obrad Komendant Straży Gminnej w Dobrej Andrzej Budzyński omówił zakres interwencji Straży Gminnej na terenie sołectwa w 2015 roku. 

Następnie Kierownik WGOKiE Anna Budzyńska przedstawiła zmiany wprowadzone w roku 2016 w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, składania deklaracji oraz zasady wywozu odpadów komunalnych.

Realizując porządek obrad w pkt 4 Sekretarz Rozalia Adamska i Wójt Teresa Dera przedstawiły prezentacje multimedialną na temat wykonanych w sołectwie zadań inwestycyjnych w roku 2015 i zaplanowanych do wykonania na rok 2016.

  • 20160202_180839
  • 20160202_180919
  • 20160316_180812
  • 20160317_181017

Helena Tomaszewska