W czwartek 26 listopada odbyła się X sesja Rady Gminy Dobra. Podczas sesji wręczono stypendia Wójta Gminy Dobra dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce. Radni przegłosowali również 21 uchwał.

Robocza część X sesja Rady Gminy Dobra rozpoczęła się od przyjęcia przez radnych projektów uchwał w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015-2025. Następnie Radni przyjęli następujące uchwały:

• zmieniająca uchwałę Nr IX/116/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.
• zmieniająca uchwałę Nr IX/117/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
• zmieniająca uchwałę Nr IX/118/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej w Gminie Dobra.
• zmieniająca uchwałę Nr IX/119/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty targowej.
• zmieniająca uchwałę Nr IX/120/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza informacji dla osób fizycznych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
• zmieniająca uchwałę Nr IX/121/2015 Rady Gminy Dobra z dnia 29 października 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza deklaracji dla osób prawnych w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
• w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek na terenie Gminy Dobra.
• zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punku przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu.
• w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
• w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dobra na rok 2016.
• w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik.
• uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
• w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Dobra na lata 2015-2019.
• zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.
• w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Dobra na lata 2016-2022.
• w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej.
• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dobra – Rycerska i Cesarska.
• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dołuje – Geparda.
• w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn – Tamaryszkowa.

  • DSC_0002
  • DSC_0005
  • DSC_0142
  • DSC_0143
  • DSC_0144
  • DSC_0158
  • DSC_0167
  • DSC_0169
  • DSC_0202