OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na najem pomieszczenia przeznaczonego na usługi fryzjerskie,  znajdującego się w budynku przy ul. Granicznej 24 a w miejscowości Dobra.

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Wójt Gmina Dobra, ul. Szczecińska 16a 72-003 Dobra ogłasza przetarg na najem pomieszczenia przeznaczonego na usługi fryzjerskie znajdującego się w budynku przy ul. Granicznej 24 a w miejscowości Dobra o powierzchni całkowitej 33,30 m2.
1.2 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej  na załączonym formularzu,  opisanej zgodnie z pkt. 3.1.
1.3 Oferta, pod rygorem odrzucenia, winna zawierać wszystkie wymagane informacje i   
oświadczenia, wskazane na formularzu ofertowym.

2. OPIS PRZEDMIOTU PRZETARGU I WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA
2.1 Pomieszczenie przeznaczone pod wynajem na usługi fryzjerskie położone jest  w części piwnicznej budynku. Powierzchnia ogółem wynosi 33,30 m2 w skład której wchodzi:
- pomieszczenie główne  - 20,99 m2
- pomieszczenie – zaplecze – 8,45 m2
- toaleta – 1,12 m2
- natrysk – 2,74 m2
2.2. Pomieszczenia należy przystosować do prowadzonej działalności, przeprowadzić remont na własny koszt.
2.3. Najemca zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i pozwolenia na prowadzenie działalności w najmowanych pomieszczeniach.
2.4. Najemca zobowiązany jest do przedstawienia koncepcji adaptacji pomieszczeń i uzyskanie zgody przez właściciela budynku.
2.5. Okres dostosowania pomieszczeń i uzyskania niezbędnych zgód i pozwoleń nie może przekroczyć  30 czerwca 2016 r.   
2.6. Stawka czynszu do czasu rozpoczęcia działalności wynosić będzie  za 1m2 powierzchni   
10,00 zł netto i stanowi minimalną wartość za 1 m2  miesięcznego czynszu dzierżawnego za wynajem lokali użytkowych  zgodnie  z Uchwałą XXV/346/2013 Rady Gminy Dobra z dnia 27 czerwca 2013 r.
2.7. Do kwoty tej doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki.
2.8. Stawka bazowa czynszu za 1 m2 powierzchni podlegać będzie corocznej waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, opublikowanych przez Prezesa GUS w Dzienniku urzędowym GUS.

3. SKŁADANIE OFERT
3.1 Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie w Sekretariacie Urzędu Gminy Dobra ul. Szczecińska 16a do dnia 10 listopada 2015 r. do godz. 15:00.
Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru:
„Przetarg pomieszczenia przeznaczonego na usługi fryzjerskie, znajdującego się w budynku przy ul. Granicznej 24 a w miejscowości Dobra”
3.2 Termin związania ofertą  Najemca określa na 14 dni.
3.3 Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
3.4 Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.

4. OTWARCIE OFERT
4.1 Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w sali konferencyjnej Wydziału ds. Komunalnych i Inwestycji ul. Graniczna 24a w Dobrej w dniu 10 listopada 2015 r. o godz. 1200.
4.2 Oferenci mogą być obecni przy otwarciu ofert.
4.3.Kryteria oceny ofert:
- proponowana stawka czynszu po rozpoczęciu prowadzenia działalności.
 
5. ODRZUCONE ZOSTANĄ OFERTY
5.1. Oferta niezgodna z ogłoszeniem o przetargu, albo przepisami prawa a także złożona po terminie określonym w pkt. 3.1 podlega odrzuceniu.
5.2. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny bądź przedłużenia terminów podanych w niniejszym ogłoszeniu, a także – przed terminem składania ofert- modyfikacji treści materiałów przetargowych.
5.3. Pomieszczenia można obejrzeć od 12 października 2015 r., od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. pn. 8.00-17.00, wt. 8.00-15.00,śr., czw. pt. 7.00-15.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym po nr tel. 91 424 19 73.
5.4. Dodatkowe informacje o przedmiocie umowy można uzyskać u p. Wioletty Czarnota tel. 91 424 19 73.
5.5. Niniejsze ogłoszenie zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń oraz na stronie www.bip.dobraszczecinska.pl.

WÓJT GMINY DOBRA
Teresa Dera