Informuję, że zakończony został proces podpisywania porozumień i z dniem 1 października 2015r. przyjmowane będą wnioski o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy Dobra, Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska z siedzibą w Wołczkowie przy ul. Lipowej 51, pokój nr 2, stanowisko nr 3, tel. 91 311 23 06.

 

Szczecińska karta rodzinna – to system zniżek dla rodzin  wielodzietnych, które mają conajmniej dwójkę dzieci na utrzymaniu.

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku:

- dowody tożsamości rodziców oraz dowody osobiste dzieci lub akty urodzenia dzieci,
- aktualne zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 x 4,5) osób ubiegających się o kartę – przy odbiorze karty zdjęcia zostaną zwrócone,
- w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka, które ma ukończone 18 lat:
  a. aktualna legitymacja szkolna lub studencka
  b. aktualne zaświadczenie o kontynuowaniu nauki ze szkoły lub uczelni,
- w przypadku osób zamieszkałych na terenie Gminy Dobra nieposiadających aktualnego zameldowania – dokument potwierdzający zamieszkanie na terenie Gminy Dobra,
- w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dokument potwierdzający orzeczenie o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci/osób przebywających w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego – postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej.

Wniosek w formacie odt.>> pobierz

Wniosek w formacie pdf >> pobierz

Kierownik WSOiOŚ

Małgorzata Chmielewska