Police, 01 czerwca 2015 r.

Informujemy, że 09 czerwca 2015 r. (wtorek) o godz. 16,30 w pierwszym terminie, o godz.16,45 w drugim terminie w Policach Sali konferencyjnej w obiekcie Hali sportowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6a (I piętro) odbędzie się zebranie wyborcze kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.

Podczas zebrania wybrana zostanie dziesięcioosobowa reprezentacja organizacji, rekomendowana  do udziału w pracach Powiatowej Komisji Organizacji Pozarządowych z następujących obszarów działania:

1) Działalność charytatywna, wolontariat
2) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, rencistów i emerytów
3) Edukacja, oświata i wychowanie
4) Ekologia, ochrona zwierząt, środowiska i przyrody, ochrona dziedzictwa przyrodniczego
5) Kultura fizyczna, sport i turystyka
6) Kultura, sztuka, ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji
7) Młodzieżowe kluby sportowe
8) Promocja i ochrona zdrowia, profilaktyka, ratownictwo i ochrona ludności
9) Wspólnoty i społeczności lokalne, demokracja lokalna, integracja
10) Inna działalność nie ujęta w pkt. 1 do 9.

Do zadań POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W POLICACH należeć będzie w szczególności:
1. Opiniowanie sprawozdań z realizacji programów współpracy Powiatu Polickiego z organizacjami pozarządowymi.
2. Propagowanie dobrych praktyk i standardów w zakresie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.
3. Występowanie do organów Powiatu Polickiego z inicjatywami w zakresie rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z działalnością w sferze pożytku publicznego.
4. Dokonywanie ewaluacji procesu konsultacji aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Powiatu w Policach.
5. Delegowanie swoich przedstawicieli do prac w gremiach takich jak: rady, komisje, zespoły, grupy opracowujących projekty aktów prawa miejscowego związanych z działalnością w sferze pożytku publicznego.

W skład POWIATOWEJ RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W POLICACH wchodzić będzie:
- dziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych;
- pięciu przedstawicieli Rady Powiatu w Policach;
- pięciu przedstawicieli Starosty Polickiego.

Kadencja Rady trwa dwa lata.

Uprawnionymi do udziału w wyborach są prezesi, przewodniczący, prezydenci organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Powiatu Polickiego.
W przypadku nieuczestniczenia w zebraniu wymienionych osobiście, organizacja pozarządowa może być reprezentowana przez innego członka, który podczas rejestracji przedstawi upoważnienie na piśmie wystawione przez reprezentowaną organizację.

Porządek zebrania

1. Rejestracja uczestników i wydawanie kart do głosowania.
2. Wybór prezydium Zebrania.
3. Powitanie zaproszonych gości i przedstawicieli organizacji pozarządowych, mediów.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zebrania projektu porządku obrad.
5. Przyjęcie porządku Zebrania.
6. Wybór protokólantów.
7. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
8. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
9. Wystąpienia zaproszonych gości.
10. Informacja dotycząca podziału organizacji pozarządowych na obszary działania.
11. Przedstawienie Regulaminu wyborów kandydatów na  przedstawicieli powiatowych polickich organizacji pozarządowych rekomendowanych Staroście do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Policach.
12. Przyjęcie Regulaminu.
13. Wybory kandydatów na przedstawicieli do Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych w Policach.
14. Dyskusja i wnioski.
15. Sprawozdanie Komisja Mandatowo-Skrutacyjnej.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i wniosków.
17. Zamknięcie obrad przez Przewodniczącego Zebrania.

W załączeniu REGULAMIN ZEBRANIA


Z A P R A S Z A M Y

Za Organizatorów:

1. Zdzisław Gorący
2. Maria Górska
3. Dariusz Szaliński