14 maja 2015r. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podpisała z Prezydentem Miasta Szczecina Piotrem Krzystkiem porozumienie ramowe o przystąpieniu Gminy Dobra do programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie". Porozumienie to stanowi pierwszy etap wdrożenia Szczecińskiej Karty Rodzinnej na obszarze metropolitalnym, w  tym w Gminie Dobra. Kolejnym krokiem będzie podpisanie przez Gminę Dobra porozumień pomiędzy instytucjami miejskimi o współpracy przy realizacji programu. Po podpisaniu porozumień podany zostanie termin składania wniosków o przyznanie Karty przez mieszkańców Gminy Dobra.

Porozumienie w sprawie przystąpienia do Programu Szczecin Przyjazny Rodzinie z Miastem Szczecin podpisały Gminy: Dobra, Kołbaskowo i Police.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Program Szczecin Przyjazny Rodzinie funkcjonuje od sierpnia 2012 r.(Uchwała Nr XXI/588/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczecin programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE oraz o zmianie innych uchwał.- ze zm.)  i  jest elementem polityki społecznej realizowanej przez Gminę Miasto Szczecin.

Program SPR od początku swojego istnienia zakładał możliwość przystąpienia Gmin położonych w obrębie Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego do Programu.

Celem Programu jest:

1)    zwiększenie dostępności różnego rodzaju dóbr kultury oraz usług związanych z wypoczynkiem, sportem, rekreacją, turystyką i edukacją, oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin,

2)    zwiększenie dostępności  usług i towarów oferowanych przez inne podmioty biorące udział w Programie,

3)    wsparcie rodzin w procesie wychowawczym.

Rada Gminy Dobra w dniu 30 października 2014r. podjęła uchwałę nr XXXVI/492/2014 w sprawie przystąpienia do programu SZCZECIN PRZYJAZNY RODZINIE w części dotyczącej Szczecińskiej Karty Rodzinnej i zawarcia porozumienia międzygminnego.

Co zyskają Beneficjenci programu z gmin, które zdecydowały się na podpisanie Porozumienia?

  1. Ulgi w lokalnym transporcie zbiorowym dla dzieci i rodziców.
  2. Ulgi w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin oraz miejskich instytucjach kultury (np. Filharmonii Szczecińskiej, Teatrze Współczesnym, Teatrze Lalek „Pleciuga”, Muzeum Techniki i Komunikacji , na basenach- np. MOSRiR, Szkoła „Błękitna”, „Arkonka” ).
  3. Ulgi, zniżki i oferty bezpłatne sektora prywatnego, którzy zawarli  z Gminą porozumienia o współpracy przy realizacji Programu - z zakresu zdrowia, transportu, kultury i rozrywki, urody, edukacji, gastronomii, sportu, turystyki, wypoczynku i innych.

Podpisanie porozumienia ramowego o przystąpieniu Gminy Dobra do programu "Szczecin Przyjazny Rodzinie" stanowi pierwszy etap wdrożenia Szczecińskiej Karty Rodzinnej w Gminie Dobra. Kolejnym krokiem będzie podpisanie przez Gminę Dobra porozumień pomiędzy instytucjami miejskimi o współpracy przy realizacji programu.

Po podpisaniu porozumień podany zostanie termin składania wniosków o przyznanie Karty przez mieszkańców Gminy Dobra.

W chwili obecnej wnioski nie są przyjmowane !

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska z siedzibą w Wołczkowie pod numerem tel. 91 311 22 81.

Wójt

Teresa Dera