W dniu 30 kwietnia 2015 r. w Klubie w Dobrej odbyła się V sesja Rady Gminy Dobra. Radni przyjęli 9 projektów uchwał, wysłuchali sprawozdania z działalności Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej za 2014 rok oraz informacji na temat bezrobocia na terenie naszej gminy. Rada Gminy Dobra przyjęła też stanowisko w sprawie planowanej budowy linii produkcyjnej propylenu w Policach.

Na sesji podjęto następujące uchwały:

- uchwałę dotyczącą zmian w budżecie na 2015 r.,
- zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Dobra na lata 2015 - 2025,
- zmiany w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014 r.,
- w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej przez gminę nieruchomości gruntowej położonej w Grzepnicy, na której znajduje się pompownia ścieków,
- w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania części ul. Zimowej w Wołczkowie,
- w sprawie uchwalenia zmiany do aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 1, zmiana przeznaczenia z terenu upraw rolnych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dołuje, tj. ustalenie terenu pod cmentarz.

Rada Gminy wyraziła w formie uchwały stanowisko w zakresie budowy nowej linii produkcyjnej propylenu w Policach, która miałaby powstać do 2019 roku. Poniżej treść stanowiska Rady Gminy Dobra:


Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Policach Jan Sławczyński przedstawił prezentację na temat bezrobocia na terenie gminy Dobra i Powiatu Polickiego.

Na zakończenie zostało przedstawione sprawozdanie z realizacji zadań kultury Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej wraz z krótką prezentacją przygotowaną przez dyrektor Ewę Hrynkiewicz oraz sprawozdanie finansowe GCKiB do którego radni podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej.

 

Warning: No images in specified directory. Please check the directory!

Debug: specified directory - https://dobraszczecinska.pl/site/images/2015/rada_gminy/4