Zachęcamy do udziału w Konkursie „Lady D.” im. Krystyny Bochenek, promującym zaangażowanie społecznie kobiety z niepełnosprawnością ("Lady D.” od Lady Disabled, czyli Damy Niepełnosprawne). Inspiracją do organizacji konkursu była Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Konkurs na szczeblu ogólnopolskim organizują Parlamentarny Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Parlamentarna Grupa Kobiet.

 

 

Regulamin konkursu na szczeblu wojewódzkim, wraz ze wzorem karty zgłoszeniowej oraz zgody kandydatki w załączeniu. Zgłoszenia należy składać do dnia do 10 kwietnia 2015r. w zamkniętych kopertach z napisem „KONKURS LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK – nie otwierać” lub wysłać pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, z napisem „KONKURS LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK – nie otwierać”.

Do pobrania:

Regulamin konkursu „Lady D.” im. Krystyny Bochenek na szczeblu wojewódzkim