26 lutego 2015 r. w Klubie w Dobrej odbyła się III sesja Rady Gminy Dobra.

Pierwszym punktem porządku obrad były problemy oświaty na terenie gminy Dobra, Pani Joanna Hrabska Kierownik Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej przedstawiła szczegółową prezentację dotyczącą aktualnej sytuacji w poszczególnych placówkach oświatowych. Ogólne wydatki na oświatę w gminie Dobra zwiększyły się z 6,7 mln zł w 2007 r. do 14,2 mln zł w 2014 r.

Po prezentacji kierownika ZEAS głos zabrali radni, dyrektorzy szkół oraz rodzice. Największe problemy jakie zostały poruszone to rosnąca i trudna do oszacowania w kolejnych latach liczba uczniów w gminie, dwuzmianowość w szkołach (lekcje do godz. 18:00), brak dotacji na budowę nowych szkół i przedszkoli. Rodzice z Bezrzecza wskazywali na konieczność rozbudowy szkoły ponieważ placówka z trudem mieści obecną liczbę uczniów, a zajęcia prowadzone są do godz. 18:00. Na podobne problemy wskazywali rodzice uczniów z Dobrej, jednak w tym przypadku gmina realizuje już przebudowę szkoły, która zakłada m.in. zwiększenie liczby sal i znaczną poprawę warunków lokalowych. Wójt Gminy Dobra i radni na kolejnych spotkaniach i komisjach zajmą się wskazanymi problemami związanymi z oświatą w gminie Dobra.

Informacja o stanie oświaty w gminie Dobra w latach 2007-2014 - pobierz plik .pdf

Po omówieniu problemów oświatowych przystąpiono do kolejnych punktów w porządku obrad. Podczas III sesji Rady Gminy Dobra uchwalono:
- zmiany w budżecie na 2015 rok,
- zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2015 – 2025,
- wyznaczono przedstawiciela gminy w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru  Metropolitarnego,
- kandydata do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Policach,
- wyznaczono delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania,
- określono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym,
- zlecono wykonanie zadania Gminie Miasto szczecin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi,
- przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dobra w 2015 roku,
- kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę,
- przyjęto Gminny Program Zdrowotny na 2015 rok,
- zmianę Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2013-2017.
- wyrażono zgodę na zbycie nieruchomości gruntowej (dz. 41 Łęgi).
- nadano nazwę ulicy w miejscowości Wołczkowo – Leśnych Jagód.
- zmieniono uchwałę Nr VI/87/03 Rady Gminy Dobra z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.
- zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 10/146 w obrębie Bezrzecze, gmina Dobra.
- zmieniono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 10/151 w obrębie Bezrzecze, gmina Dobra.
- zatwierdzono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmującego działkę nr 10/153 w obrębie Bezrzecze, gmina Dobra.

Ponadto radni nie zgodzili się na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2016 roku. W tym przypadku kluczowa była opinia samych sołtysów, którzy wcześniej negatywnie wypowiedzieli się w tej sprawie.

Podczas sesji obecny był Wicestarosta Powiatu Polickiego Paweł Mirowski, który podtrzymał zapowiadaną wcześniej chęć organizowania cyklicznych spotkań między przedstawicielami starostwa i poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu polickiego. Starosta odpowiadał też na pytania radnych dotyczących w dużej mierze dróg powiatowych na terenie gminy.

 

  • dsc_0005
  • dsc_0008
  • dsc_00121
  • dsc_0025
  • dsc_0028
  • dsc_0030
  • dsc_0037
  • dsc_0041
  • dsc_0043

 

Helena Tomaszewska