Wójt Gminy Dobra realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobra” ogłasza kolejny nabór wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2015 roku.

Termin składania wniosków: do 31 stycznia 2015 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Dobra, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra lub Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra.

Urząd jest czynny w godzinach: poniedziałek 8.00-17.00, wtorek 8.00-15.00, środa, czwartek, piątek 7.00-15.00.

Formularz wniosku jest dostępny na stanowisku Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra, w sekretariatach urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Dobra: www.bip.dobraszczecinska.pl w zakładce WNIOSKI/DRUKI - pobierz

W związku z faktem, iż Gmina Dobra zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z WFOŚiGW w Szczecinie  na realizację tego przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania. Sposób realizacji wniosków będzie jednak uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2015 rok dofinansowania.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Dobra, a także wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie,  przedstawiciele kościoła. Sfinansowanie zadania nie dotyczy obiektów, w których prowadzona jest działalność gospodarcza w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem  pokryć dachowych z eternitu oraz  usunięciem materiałów zawierających azbest składowanych na posesjach. Odbioru, transportu i przekazania do utylizacji dokona firma wybrana przez Wójta Gminy  w trybie zapytania ofertowego bądź przetargu.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Dobra można uzyskać pod nr tel.: 91 311 38 40.

Wójt
Teresa Dera