Od 1 lipca, tegoroczni maturzyści z terenu gminy Dobra mogą składać aplikacje o przyznanie stypendium pomostowego 2014/2015. Program stypendiów skierowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować.

Wysokość stypendium wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Co ważne, stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce mają szansę uzyskać wsparcie na kolejnych latach studiów.

Aplikować o stypendium na I rok studiów może każdy zdolny i ambitny maturzysta, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w roku 2014 i:

• zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym – uzyskał na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90 (punkty liczone są w oparciu o algorytm dostępny na stronie internetowej Programu);
• zostanie przyjęty w roku akademickim 2014/2015 na I rok dziennych (stacjonarnych) studiów I stopnia realizowanych w polskich uczelniach publicznych mających uprawnienia magisterskie lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich uczelniach publicznych
• mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
• pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1176 zł netto, lub 1344 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności;

a ponadto:
• pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
• jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
• jest/był wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka)
lub
• ma rekomendację pozarządowej organizacji lokalnej uczestniczącej w bieżącej edycji Programu.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OPISEM, ZASADAMI I REGULAMINEM PROGRAMU – TUTAJ.

Rekrutacja do Programu przebiega on-line tutaj

Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 18 sierpnia 2014 do godziny 16.00.