W dniu 24 kwietnia 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej z siedzibą przy ul. Granicznej 31 odbyła się XXXII sesja Rady Gminy Dobra. W posiedzeniu wzięło udział 14 Radnych Gminy Dobra oraz Sołtysi Gminy Dobra, a także Wójt Gminy, Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy. W sesji uczestniczyli także kierownicy wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy Dobra oraz Dyrektorzy Szkół z terenu Gminy Dobra.

Podczas sesji Radni Gminy Dobra podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 r.; zmieniającą uchwałę Nr XXIX/397/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014 – 2025; zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014; w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2013, w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Dobra; w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego  uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik; w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Mierzyn 3; w sprawie uchwalenia zmiany aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dobra; w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych; w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra; w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniących inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra; w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. „Poprawa systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w miejscowości Mierzyn gm. Dobra”.

Ponadto w porządku obrad sesji znalazły się następujące sprawozdania: Sprawozdanie z działalności kulturalnej gminnych instytucji kultury za rok 2013; Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2013 oraz Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra za okres od dnia 01.03.2014 r. do dnia 31.03.2014 r.

 

  • dsc_0271
  • dsc_0274
  • dsc_0275

 

Sporządziła: W. Cukrowska