W dniu 27 marca 2014 r. w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotek w Dobrej z siedzibą przy ul. Granicznej 31 odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Dobra.
Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad nastąpiło uroczyste wręczenie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagród za wybitne osiągnięcia sportowe.

Stypendystom wręczali dyplomy i gratulowali sukcesu Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Miluchem oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Władysława Gruszczyńska.

Podczas sesji Radni Gminy Dobra podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 r., w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2014 – 2025, zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2014 – 2017, w sprawie zaniechania inwestycji, w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego w roku 2015, w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (obręb Mierzyn 3), w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej (Ostoja, gm. Kołbaskowo), w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra dotyczącego zmiany przebiegu gazociągu, zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie, zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. W porządku obrad znalazły się również następujące sprawozdania: z działalności Wójta Gminy Dobra z okres od dnia 01 lutego do dnia 28 lutego 2014 r., z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej oraz Sprawozdanie z działalności przychodni AGMED – filia w Dobrej za okres od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

 

  • _dsc1216
  • _dsc1217
  • _dsc1222

 

Sporządziła: Weronika Cukrowska