Police, 19 marca 2014 r.

AB.7130.1.D.2014.MC

OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 687 ze zm.) oraz do art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267),

ZAWIADAMIAM

że na wniosek Wójta Gminy Dobra z dnia 10 marca 2014 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie etapu 3 drogi gminnej od ul. Cynamonowej w Bezrzeczu”.

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmuje działki nr ewid.: 43, 66/22, 656/1, 656/270 położone w Bezrzeczu, gm. Dobra.
Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, iż strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 w Policach – pok. 224, II piętro, (tel. 91 43 28 108), w godzinach pracy Urzędu.

STAROSTA POLICKI
Leszek Guździoł