Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Łęgi na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 24 marca 2014 r. o godz. 18:00 w świetlicy na placu zabaw w miejscowości Łęgi przy ul. Na Świdwie 5b.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie zebrania.
2. Sprawozdanie Rady Sołeckiej za rok 2013.
3. Informacja przedstawicieli Urzędu Gminy dotycząca inwestycji na terenie sołectwa Łęgi.
4. Stan drogi powiatowej na terenie miejscowości Łęgi.
5. Wolne wnioski i dyskusja.
6. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 18:30, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu /podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa – Uchwała Nr XXVI/364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r./

Sołtys Wsi
Jan Skrzypczak