Zapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Wołczkowo na zebranie wiejskie, które odbędzie się w dniu 20 marca 2014 r. o godz. 18:30 w klubie w miejscowości Wołczkowo przy ul. Lipowej 13 a.

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie zebrania.
2. Odczytanie i przyjęcie uchwały zatwierdzającej porządek zebrania.
3. Odczytanie i przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania.
4. Sprawozdanie sołtysa i Rady Sołeckiej.
5. Prezentacja dotycząca zrealizowanych i planowanych inwestycji w Wołczkowie i gminie.
6. Realizacja wniosków mieszkańców w 2013 r.
7. Sprawy infrastruktury wsi.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie zebrania.

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 19.00, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu /podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa – Uchwała Nr XXVI/364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r./

Sołtys Wsi
Leokadia Rygielska