OFERTA ZATRUDNIENIA

 

Wójt Gminy Dobra

ul. Szczecińska 16a

72-003 Dobra

ogłasza konkurs na stanowisko: Robotnik gospodarczy

 

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra;
Określenie stanowiska: Robotnik gospodarczy;
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Miejsce pracy:
Boisko sportowe w miejscowości Dobra przy ul. Sportowej;

2. Nawiązanie stosunku pracy:
1) Nawiązanie stosunku pracy nastąpi: od dnia 17 marca 2014 r.;
2) Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
3) Wymiar czasu pracy:  pełny etat.

3. Zatrudnienie nastąpi w oparciu o przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy i ustawy Kodeks Pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Wymagania niezbędne:
1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie zawodowe.
3. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie.
4. Prawo jazdy kat. B.

Wymagania  dodatkowe:
1. Wysoka kultura osobista.
2. Rzetelność i dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność.
3. Umiejętność pracy w zespole.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania).
4. Kserokopie świadectw pracy.
5. Inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych.
6. Kserokopię dokumentu dowodu osobistego.
7. Kserokopię dokumentu prawa jazdy.
8. Oświadczenie kandydata, iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wzór do pobrania).
9. Oświadczenie kandydata, że posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Robotnika gospodarczego.  (wzór do pobrania).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Dobra lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Urzędu:
Urząd Gminy Dobra
ul. Szczecińska 16a
72-003 Dobra
w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy na stanowisko pracy Robotnik gospodarczy na Boisku sportowym w Dobrej”.


Oferty należy składać w terminie: do dnia 07.03.2014 r. do godz. 15.00.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.)."

Osoba do kontaktu:
Tamara Gębuś, Inspektor w Zespole Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Dobra, telefon kontaktowy: 91 424 44 93.

Więcej informacji dotyczących naboru znaleźć można na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Dobra