Wójt Gminy Dobra realizując założenia „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Dobra” wydłuża terminu naboru wniosków na usunięcie wyrobów zawierających azbest w 2014 roku.

Termin składania wniosków: do 28 lutego 2014 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy Dobra, ul. Lipowa 51, Wołczkowo, 72-003 Dobra lub Urząd Gminy Dobra, ul. Szczecińska 16a, 72-003 Dobra. Urząd jest czynny w godzinach: poniedziałek 8:00-17:00, wtorek 8:00-15:00, środa, czwartek, piątek 7:00-15:00.

Formularz wniosku jest dostępny w sekretariatach Urzędu Gminy, a także na stronie internetowej: www.bip.dobraszczecinska.pl.

W związku z faktem, iż Gmina Dobra zamierza ubiegać się o pozyskanie środków z WFOŚiGW na realizację tego przedsięwzięcia, niezbędne jest wcześniejsze określenie listy wnioskodawców, ilości wyrobów azbestowych oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania. Sposób realizacji wniosków będzie jednak uzależniony od wielkości pozyskanego przez Gminę na 2014 rok dofinansowania.

O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na terenie Gminy Dobra, na której są zlokalizowane wyroby zawierające azbest, a także wspólnoty mieszkaniowe. W ramach zadania planuje się pokryć w całości koszty związane z demontażem pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest, przygotowaniem do transportu, transportem oraz unieszkodliwieniem na składowisku odpadów. Dofinansowaniem objęte będą także koszty usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, składowanych na posesjach.

Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. O dofinansowanie nie mogą także ubiegać się osoby, które już zdemontowały i zutylizowały wyroby azbestowe.

Wykonawcą prac objętych dofinansowaniem na terenie Gminy Dobra będzie jedna firma wybrana przez tutejszy urząd w drodze przetargu lub zapytania ofertowego.

Wszelkie informacje i wyjaśnienia związane z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Dobra można uzyskać pod nr tel.: 91 311 38 40.