WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

OBWIESZCZENIE
O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ W ROKU 2014

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1491) informuje się, że kwalifikacja wojskowa na terenie kraju przeprowadzona zostanie w okresie od dnia 03 lutego do dnia 30 kwietnia 2014 r.

 

1. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni urodzeni w roku 1995, a także mężczyźni urodzeni w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1993 – 1994, które:

-         zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

-         zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie  art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

3.         Do kwalifikacji wzywa się także:

-         kobiety urodzone w latach 1990 – 1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym  lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);

-         osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

4. Kwalifikacja wojskowa dla osób zamieszkałych na terenie POWIATU POLICKIEGO zostanie przeprowadzona w okresie od 24 marca do 18 kwietnia 2014 r. oprócz dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy.

Powiatowa Komisja Lekarska będzie pracować w lokalu: Szczecin ul. Firlika 20  w godz. od 800 do 1300.

5. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinni przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, posiadaną dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

6. Stawienie się do kwalifikacji wojskowej obejmuje zgłoszenie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.

7. W razie zmiany miejsca pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, osoba podlegająca obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej obowiązana jest zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznaczy jej termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

8. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego
nie zwalnia od obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

9. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane lub odmówią poddania się badaniom lekarskim, zgodnie
z art. 224 wyżej cytowanej ustawy, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

10. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny wójt, burmistrz (prezydent miasta)
z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

Szczecin, dnia 20 stycznia 2014 r. WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI

MARCIN  ZYDOROWICZ