W dniu 28 listopada 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej odbyła się XXVIII sesja Rady Gminy Dobra. Rada Gminy obradowała w czternastoosobowym składzie. W sesji wzięły udział Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Sekretarz Gminy Rozalia Adamska, Skarbnik Gminy Jolanta Jankowska oraz Kierownicy i Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Dobra.

Podczas sesji Radni podjęli następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu  Gminy na 2013 r., zmieniająca uchwałę Nr XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2025, w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Dobra a Gminą Miasto Szczecin, w sprawie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobra na rok 2014, w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Dobra na rok 2014,w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze /ul. Aloesowa/, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , obejmującego działkę nr 1024/146 obręb Dobra, gmina Dobra, zmieniającą uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Dobra.

Ponadto w porządku obrad znalazły się takie punkty, jak: Informacja Wójta Gminy Dobra dotycząca wysokości podatku rolnego na 2014 r., Informacja Wójta Gminy Dobra dotycząca wysokości podatku leśnego na 2014 r., Informacja o stanie realizacji  zadań oświatowych Gminy Dobra w roku szkolnym 2012/2013, Informacja o podmiotach wyznaczonych do wykonywania kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych, Informacja o realizacji imprez sportowych na terenie Gminy Dobra w 2013 r. oraz Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Dobra za okres od dnia 01.10.2013 r. do dnia 31.10.2013 r.

  • dsc06312
  • dsc06330
  • dsc06331

 

Sporządziła: Weronika Cukrowska