Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sołectwa Mierzyn na
ZEBRANIE WIEJSKIE
które odbędzie się w dniu 28 listopada  2013 r. o godz. 18:00 w stołówce szkolnej
w PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W MIERZYNIE przy ul. Kolorowej 27.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Sprawa regulacji ruchu drogi krajowej nr 10 – wyjazd z ulicy Spółdzielców.
3. Informacje pani wójt gminy dobra na temat wykonanych inwestycji w 2013 r. i planowanych na rok 2014 dla miejscowości Mierzyn.
4. Bezpieczna droga do szkoły.
5. Przedstawienie gospodarki odpadami – naliczanie opłat za wywóz śmieci.
6. Kwestia komunikacji na terenie Mierzyna – proponowane rozwiązania.
7. Ład i porządek na terenie miejscowości Mierzyn.
8. Wolne wnioski i zapytania.

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 18.30, bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu /podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa – Uchwała Nr XXVI/364/05 Rady Gminy Dobra z dnia 22 września 2005 r./

PRZEWODNICZĄCY
Rady Sołeckiej
Jan Głowacki