Police, 17 października 2013 r.

AB.7130.1.D.2013.MC

OBWIESZCZENIE
STAROSTY POLICKIEGO

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 j.t.) w związku  z art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 j.t.),

zawiadamiam

o wydaniu decyzji Starosty Polickiego z dnia 17 października 2013 r. Nr 1/2013, znak: AB.7130.1.D.2013.MC zmieniającej ostateczną decyzję Starosty Polickiego z dnia 4 października 2012 r., znak: AB.7130.3.D.2012.MC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej Buk - Przejście Graniczne Buk – Blankensee - Łęgi” na działkach nr ewid. 60, 102, 124, 194, 873 - obręb Buk, 143, 144, 145 -obręb Łęgi, gm. Dobra, wydanej na rzecz Wójtowi Gminy Dobra, w zakresie zmiany:

 

• zagospodarowania i konstrukcji nawierzchni na skrzyżowaniu projektowanej drogi z drogą powiatową nr 0607Z Szczecin-Dobieszczyn (km 0+000,00) na działce nr ewid. 102 obręb Buk gm. Dobra wynikającej z uzgodnień dotyczących stałej organizacji ruchu.
• zagospodarowania, geometrii poziomej i pionowej, konstrukcji nawierzchni projektowanej drogi dojazdowej z placem do zawracania na odcinku od km 0+000,00 do km 0+306,25, na działkach nr ewid. 194 i 873 obręb Buk, gm. Dobra, wynikającej z uzgodnień dotyczących stałej organizacji ruchu i wprowadzenia dodatkowego zjazdu.
• zagospodarowania, geometrii poziomej i pionowej, konstrukcji nawierzchni projektowanego skrzyżowania z drogą gminną na odcinku od km 2+380,59 do 2+484,41, na działce nr ewid. 124 obręb Buk, gm. Dobra.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie, zgodnie z art. 11f ust. 4 ww. ustawy zawiadamia się, iż strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 w Policach – pok. 224, II piętro, (tel. 091 43 28 108), w godzinach pracy urzędu - w każdy poniedziałek w godz. od 7.30 do 16.00, wtorek – czwartek w godz. od 7.30 do 15.30 i w piątek od 7.30 do 15.00.

STAROSTA POLICKI
Leszek Guździoł