W dniu 24 października 2013 r. odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Dobra. Rada Gminy obradowała w składzie trzynastoosobowym. W sesji uczestniczyły z głosem doradczym Pani Teresa Dera Wójt Gminy Dobra, Pani Rozalia Adamska Sekretarz Gminy oraz Dyrektorzy i Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Dobra.

 

 

Na początku sesji odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych. Wyróżnieni uczniowie przybyli wraz ze swoimi opiekunami i po odebraniu dyplomów, opuścili salę obrad.

Następnie Rada Gminy Dobra podjęła następujące uchwały: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r.; zmieniająca uchwałę Nr XX/280/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy  finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2025; w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;  w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bezrzecze – ul. Imbirowa, ul. Mahoniowa i ul. Ziołowa; w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra – ul. Karmazynowa; w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb Wołczkowo; uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb Bezrzecze; w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, obręb Bezrzecze; w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji  Gminy Dobra na lata 2013-2020 oraz w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobra.

Ponadto w porządku obrad znalazły się  takie punkty, jak Sprawozdanie Wójta Gminy Dobra za okres od dnia 30 sierpnia 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. oraz Informacja na temat oświadczeń majątkowych.

Sporządziła: Weronika Cukrowska

 

  • _dsc0669
  • _dsc0672
  • _dsc0673
  • _dsc0677
  • _dsc0681
  • _dsc0683