W dniu 19 września 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrej odbyła się XXVI sesja Rady Gminy Dobra.

Rada Gminy obradowała w 14 osobowym składzie. Ponadto w sesji uczestniczyły z głosem doradczym – Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Sekretarz Gminy Rozalia Adamska, Skarbnik Gminy Jolanta Jankowska, a także – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej Krystyna Ryszkiewicz, Kierownik Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Dobrej Joanna Hrabska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej Zofia Hrynkiewicz, Główny Specjalista w Zespole ds. Podatków Urzędu Gminy Dobra Żaneta Łopyta, Komendant Straży Gminnej Andrzej Budzyński, Doradca ds. utworzenia schroniska Katarzyna Hermanowicz oraz Specjalista w Wydziale ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra Monika Buczek oraz dyrektorzy szkół.

Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy w imieniu wszystkich radnych wraz z Wójt Gminy podziękowali za dotychczasową współpracę i złożyli życzenia Komendantowi Placówki Straży Granicznej w Szczecinie Zbigniewowi Włodarczykowi w związku z zakończeniem służby i przejściem na emeryturę.

Jednym z pierwszych punktów porządku obrad był projekt uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Dobra na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020.

Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Rada Gminy podjęła uchwały: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2013 r., zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2025, zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013. Przyjęto również uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2014 r., w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2014, w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty targowej, w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej, w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej, w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobra, w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mierzyn, w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Dobrej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie oraz w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Dobrej.

Ponadto Radni Gminy zapoznali się  z następującymi informacjami, które przedłożyła pod obrady Wójt Gminy Dobra: Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Dobra za I półrocze 2013 r. wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrej za I półrocze 2013 r., Informacja o wykonaniu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2013-2025 za I półrocze 2013 r., Informacja dotycząca stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok, Informacja w sprawie opłat od posiadania psów w 2014 roku oraz Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy za okres od dnia 01 czerwca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.

Sporządziła Weronika Cukrowska

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9