OBWIESZCZENIE STAROSTY POLICKIEGO

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 j.t.), art. 36a ust. 1 i 3, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz 267 j.t.)

ZAWIADAMIAM

Że na wniosek Wójta Gminy Dobra, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dnia 4 października 2012 r. znak: AB.7130.3.D.2012.MC o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:
BUDOWA DROGI GMINNEJ BUK – PRZEJŚCIE GRANICZNE BUK – BLANKENSEE – ŁĘGI na terenie działek: 60, 102, 124, 194, 873 – obręb Buk; 143, 144, 145 – obręb Łęgi.

Zakres zmiany obejmuje:

  • Skrzyżowanie projektowanej drogi z drogą powiatową nr 0607Z Szczecin – Dobieszczyn na działce nr ewid. 102 obręb Buk gm. Dobra
  • Projektowaną drogę dojazdową z placem do zawracania na działkach nr ewid. 194 i 873 obręb Buk, gm. Dobra
  • Skrzyżowanie z drogą gminną na działce nr ewid. 124 obręb Buk, gm. Dobra.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie informuję, iż strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Policach z siedzibą przy ul. Tanowskiej 8 w Policach – pok. 224, II piętro, (tel. 91 4328108), w godzinach pracy Urzędu.

Starosta Policki